Ersil KVKK Politika Metni

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

 1. Genel Olarak

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, hukuki işlem, finans, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, mesleki deneyim, müşteri işlem, görsel ve işitsel kayıtlar, haberleşme kayıtları, pazarlama bilgileri) veri sorumlusu Ersil Mağazacılık Gıda İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.  (“Ersil” veya “Şirket”) tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimi, müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi, tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenmektedir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel verileriniz; kişisel veri işleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”; “kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”; “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine yahut açık rızanıza dayalı olarak iş başvuru formları, müşteri bilgi formları, Şirket’e ibraz edilen muhtelif belgeler, faturalar, kartvizitler, lojistik  irsaliyeler, para makbuzları, Şirket’e iletilen posta ve e-postalar, Şirket’in telefon hataları, Şirket internet sitesi, sosyal medya araçları, Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve şirketler ile iş ortakları, taşeronlar, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar ve grup şirketleri gibi üçüncü kişiler, istihdam şirketleri ve iş arama portalları, mobil uygulamalar, kurumsal iletişim hesapları ve cihazları, Şirket bilişim sistemleri ve cihazları, güvenlik kameraları kanalıyla toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve yalnızca ilgili amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; hissedarlara, Şirket’in grup/topluluk şirketlerine, bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, iş ortaklarına, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (Şirket’in akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işbirliği yaptığı kuruluşlar: mali müşavirlik ve bağımsız denetim firmaları, sigorta şirketleri, gümrük müşavirliği şirketleri, hukuk bürosu ve bankalar vb.), yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 1. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanunun 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır:

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 

Yukardaki maddelerde geçen haklarınızı “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu‘nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

 • Formu elden teslim ederek (Adres: İvedik Mah., 1474. Sok. No:64, 06378 Yenimahalle/Ankara),
 • KEP adresinizle e-posta ile (Adres: ersilmagazacilik@hs01.kep.tr)
 • Noter veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla (Adres: İvedik Mah., 1474. Sok. No:64, 06378 Yenimahalle/Ankara)
 • Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan E-posta ile kvkk@4dunya.com.tr adresine iletebilirsiniz.

 “Kişisel Veri Başvuru Formuna” web sitesinden ulaşabilirsiniz

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

 • Telefon : 0850 200 43 69
 • Adres : Arı Sanayi Sitesi 1474. Sok. No: 64 Ostim Yenimahalle/ANKARA
 • E - Mail : info@4dunya.com.tr
Copyright 2018 || Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknobay.